ONTARIO Provincial Government Institutions

 

MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRADE

www.ontario.ca/ministry-economic-development-trade-emplyment

www.ontaruioexports.com

 

MINISTRY OF ENERGY

www.energy.gov.on.ca

 

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

https://www.ontario.ca/ministry-environment-and-climate-change

 

MINISTRY OF GOVERNMENT SERVICES

www.ontario.ca/ministry-government-services

 

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE

www.moi.gov.on.ca/en/

 

MINISTRY OF MUNICIPAL AFFAIRS AND HOUSING

www.mah.gov.on.ca

 

MINISTRY OF RESEARCH & INNOVATION

www.ontario.ca/government/ministry-research-and-innovation

 

 

Provincial Agencies, Boards and Commissions

 

EASTERN ONTARIO DEVELOPMENT CORPORATION

www.feddevontario.gc.ca/

https://www.ontario.ca/business-and.../eastern-ontario-development-fund

 

LEGAL AID ONTARIO

www.legalaid.on.ca/en/

 

ONTARIO DEVELOPMENT CORPORATION

www.amo-ehs.com

 

ONTARIO HOUSING CORPORATION

 

www.mah.gov.on.ca

 

ONTARIO MORTGAGE CORPORATION

www.mah.gov.on.ca 

CANADA FEDERAL INSTITUTIONS

 

Export Development Canada

www.edc.ca

 

Canadian International Development Agency

www.cida.ca

 

Canada Foundation for Innovation

www.innovation.ca

 

Business Development Bank of Canada

www.bdc.ca

 

Industry Canada

www.corporationscanada.ic.gc.ca

 

 

БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ
Bulgarian State & Government Institutions
 

Народно събрание/ Parliament

http://www.parliament.bg/

Правителство на Република България/ Government

www.government.bg

primeminister@government.bg

Министерство на вътрешните работи/ Ministry of Internal Affairs

www.mvr.bg

Министерство на външните работи/ Ministry of Foreign Affairs

www.mfa.bg

info@mfa.bg

Министерство на здравеопазването/ Ministry of Health

www.mh.government.bg

press@mh.government.bg

Министерство на икономиката/ Ministry of Economy

www.mi.government.bg

Министерство на културата/ Ministry of Culture

www.mc.government.bg

press@ mc.government.bg

Министерство на образованието, младежта и науката/ Ministry of education and science

www.mon.bg

press_mon@mon.bg

Министерство на отбраната/ Ministry of Defense

www.mod.bg

presscntr@mod.bg

Министерство на правосъдието/ Ministry of Justice

www.justice.government.bg

pr@justice.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройство/ Ministry of regional Development

www.mrrb.government.bg

press@mrrb.government.bg

Министерство на транспорта, информационнните технологии и съобщенията/ Ministry of transport, information technologies and telecommunications

www.mtitc.government.bg

Министерство на финансите/ Ministry of Finance

www.minfin.bg

press-office@minfin.bg

 

Министерство на труда и социалната политика/ Ministry of Labor and Social Policy

www.mlsp.government.bg

mlsp@mlsp.government.bg

Министерство на селското стопанство/ Ministry of Agriculture

www.mzh.government.bg

Минитерство на туризма/ Ministry of tourism

http://bulgariatravel.org/

Министерство на енергетиката/ Ministry of Energy

http://www.me.government.bg/

Министерство на физическото възпитание и спорта/ Ministry of sport

www.mpes.government.bg

press@mpes.government.bg

 

 Държавна агенция по инвестиции/ Bulgarian Investment Agency

www.investbg.government.bg

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения/ Agency for information technologies and telecommunications

http://www.daits.government.bg/

Агенция за икономически анализи и прогнози/ Agency of economic analysis and prognosis

http://www.aeaf.minfin.bg/

Агенцията за малки и средни предприятия/ Agency for small and median enterprises

http://asme.bg/

Агенция за приватизация/ Privatization Agency

http://www.priv.government.bg/

Българска народна банка/ Bulgarian National Bank

http://www.bnb.bg/

Държавна агенция за българите в чужбина/ Agency for Bulgarians Abroad

http://www.aba.government.bg/

Конституционен съд/ Constitutional Court

http://constcourt.bg/

Национален статистически институт/ National Statistical Institute

http://www.nsi.bg/

Държавна комисия за енергийно регулиране/ State Commission for Energy regulation

http://www.dker.bg/

 

Българска търговско-промишлена палата/ Bulgarian Chamber of Commerce and Industry

www.bcci.bg

Камара на работодателите и индустриалците в България / Chamber of Employers and Investors in Bulgaria

www.ceibg.bg

Българска Индустриална Асоциация/ Bulgarian Industrial Association

www.bia-bg.com

Държавен Холдинг „Индустриални зони“/ Holding “Indistrial zones”

www.industrialzones.bg